Monday, October 4, 2010

Trắc nghiệm QUY LUẬT MOORGAN: HOÁN VỊ GEN (có đáp án)

Câu 1 Trong quá trình giảm phân tạo giao tử, hiện tượng tiếp hợp và trao chéo giữa các crômatit của các cặp NST tương đồng xảy ra ở:
A) Kì đầu của giảm phân thứ II
B) Kì giữa của giảm phân thứ I
C) Kì sau giảm phân thứ I
D) Kì đầu của giảm phân thứ I
ĐÁP ÁN D
Câu 2 ở ruồi giấm hiện tương trao đổi chéo giữa các crômatit của cặp NST tương đồng xảy ra ở
A) Cơ thể cái mà không xảy ở cơ thể đực
B) Cơ thể đực mà ở cơ thể cái
C) Cơ thể đực và cơ thể cái
D) ở một trong hai giới
ĐÁP ÁN A
Câu 3 Trong tự nhiên ở những đối tượng nào dưới đây hiện tượng hoán vị gen chỉ có thể xảy ra ở một trong hai giới
A) ruồi giấm
B) đậu Hà lan
C) bướm tằm
D) A và C đúng
ĐÁP ÁN -D
Câu 4 Tại sao ở ruồi giấm đực không xảy ra hiện tượng trao đôỉ chéo giưã các crômatit của căp NST tương đồng trong giảm phân nhưng quá trình tạo giao tử vẫn xảy ra bình thường?
A) Do quá trình tiếp hợp giữa các crômatit của cặp NST tương đồng vẫn xảy ra bình thường ở kì sau của quá trình giảm phân I
B) Do quá trình phân li ngẫu nhiên của cặp NST tương đồng ở kì đầu của quá trình giảm phân I
C) Do quá trình tiếp hợp giữa các crômatit của cặp NST tương đồng vẫn xảy ra ở kì đầu của quá trình giảm phân I
D) Do qúa trình phân li ngẫu nhiên của cặp NST tương đồng vẫn xảy ra bình thường ở kì đầu của quá trình giảm phân I
ĐÁP ÁN C
Câu 5 Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của hiện tượng hoán vị gen và phân li độc lập
A) Các gen phân li ngẫu nhiên và tổ hợp tự do
B) Làm xuất hiện biến dị tổ hợP
C) Làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp
D) Các gen không alen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng
ĐÁP ÁN B
Câu 6 nhờ hiện tượng hoán vị gen (M:alen, N: không alen) nằm trên…(C: các cặp NST đồng dạng khác nhau, D: các crômatit khác nhau trong cặp NST tương đồng) có điều kiện tổ hợp lại với nhau trên (K: cùng một kiểu gen, S: cùng một NST) tạo thành nhóm gen liên kết
A) M, D, K
B) M, C, S
C) N, D, S
D) N, C, K
ĐÁP ÁN C
Câu 7 Nói về sự chao đổi chéo giữa các NST trong quá trình giảm phân, nội dung nào dưới đây là đúng?
A) hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân đã phân bố lại vị trí cuau các gen trong bộ NST
B) Trên cặp NST tương đồng, hiện tượng trao đổi chéo luôn luôn xảy ra tại một vị trí nhất định có tính đặc trưng cho loài
C) hiện tượng trao đổi chéo xảy ra giữa các cặp NST tương đồng khác nhau ở kì đầu của quá trình giảm phân I
D) hiện tượng trao đổi chéo xảy ra giữa các crômatit khác nhau của cặp NST tương đồng ở kì đầu của quá trình giảm phân
ĐÁP ÁN D
Câu 8 Nội dung nào dưới đây về quá trình trao đổi chéo giữa các NST trong quá trình là giảm phân là không đúng
A) hiện tương trao đổi chéo giống như hiện tượng phân ly ngẫu nhiên của các NST trong giảm phân, đã làm tăng cường sự xuất hiện các tổ hợp gen mớidẫn đến hiện tưọng biến dị tổ hợp
B) hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân đã dẫn đến hiện tương hoán vị gen trên cặp NST tương đồng
C) hiện tưọng trao đổi chéo xảy ra giữa các crômatit khác nhau của cặp NST tương đồng ở kì đầu của quá trình giảm phân I
D) C
ĐÁP ÁN
Câu 9 hiện tượng hoán vị gen xảy ra trên cơ sở
A) Hiện tượng phân ly ngẫu nhiên giữa các cặp NST tương đồng trong giảm phân và tổ hợp tự do của chúng trong thụ tinh
B) Thay đổi vị trí của các cặp gen trên cặp NST tương đồng do đột biến chuyển đoạn tương đồng
C) hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các crômatit của cặp NST tương đồng trong quá trình giảm phân
D) Các loại đột biến cấu trúc của các NST ở các tế bào sinh dục liên quan đến sự thay đổi vị trí của các gen không alen
ĐÁP ÁN C
Câu 10 tần số trao đổi chéo
A) độ bền trong cấu trúc của NST trong quá trình duy truyền
B) Tính linh hoạt của các crômatit của các NST trong quá trình giảm phân tạo giao tử
C) thể hiện lực liên kết giữa các gen
D) A và B đúng
ĐÁP ÁN C
Câu 11 đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc đặc điểm của tần số hoán vị gen?
A) tần số hoán vị gen thể hiện lực liên kết giữa các gen
B) Các gen trên NST có xu hướng chủ yếu là liên kết nên tần số hoán vị gen không vượt quá 50%q
C) tần số hoán vị gen tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa các gen
D) tần số hoán vị gen được sử dụng làm cơ sở để mô tả khoảng cách giữa các gen khi lập bản đồ gen
ĐÁP ÁN B
Câu 12 Phát biểu nào dưới đây về quy luật hoán vị gen là không đúng?
A) Làm xuất hiện các tổ hợp gen do các gen nằm trên các NST khác nhau của cặp tương đồng thay đổi vị trí
B) Trên cùng một NST các gen nằm cách xa nhau thì tần số hoán vị gen càng bé và ngược lại
C) Do xu hương chủ yếu của các gen là liên kết nên trong giảm phân tần số hoán vị gen không vượt quá 50%
D) Cơ sở tế bào học của quy luật hoán vị gen là hiện tưởng trao đổi chéo giữa các crômatit của cặp NST tương đồng xảy ra trong quá trình giảm phân I
ĐÁP ÁN B
Câu 13 bản đồ di truyền là gì?
A) Sơ đồ sắp xếp vị trí tương đối của các gen trong nhóm gen liên kết
B) Sơ đồ sắp xếp vị trí tương đối của mỗi gen trong tế bào
C) Sơ đồ sắp xếp vị trí chính xác của mỗi gen trong nhóm gen liên kết
D) Sơ đồ sắp xếp vị trí chính xác của mỗi gen trong tế bào
ĐÁP ÁN A
Câu 14 bản đồ di truyền được thiết lập cho mỗi cặp NST tương đồng. Các…được đánh số theo thứ tự của….trong bộ NST của…..Khi lập bản đồ phải ghi nhóm liên kết, tên đầy đủ hoặc kí hiệu của…., khoảng cách tính bằng đơn vị bản đồ bắt đầu từ một đầu mút hoặc từ tâm động của NST
A) Gen, NST, loài, gen
B) Nhóm gen liên kết, NST, cơ thể, nhóm gen
C) Gen, các gen đó, loài, NST
D) Nhóm liên kết, NST, loài,gen
ĐÁP ÁN -D
Câu 15 khoảng cách tương đối giữa các gen trong nhóm gen liên kết được thiết lập trên bản đồ di truyền được thực hiện dựa vào:
A) tần số của các tổ hợp gen mới đựợc tạo thành trong quá trình phân ly ngẫu nhiên và tổ hợp tự do của các gen trong giảm phân
B) tần số cuả các tổ hợp kiểu hình khác nhau bố mẹ trong quá trình để đánh hiện tượng trao đổi chéo trong giảm phân
C) tần số hoán vị gen qua quá trình trao đổi chéo giữa các crômatit của cặp NST tương đồng trong giảm phân
D) Các thay đổi trên cấu trúc của NST trong các trường hợp đột biến chuyển đoạn
ĐÁP ÁN C
Câu 16 Trong lai phân tích cá thể dị hợp tử về 2 cặp gen cùng nằm trên một NST, việc tính tần số hoán vị gen được thực hiện bằng cách
A) tổng tần số 2 kiểu hình tạo bởi giao tử không hoán vị
B) tổng tần số giữa một kiểu hình tạo bởi giao tử hoán vị và một kiểu hình tạo bởi giao tử không hoán vị
C) tổng tần số 2 kiểu hình tạo bởi các giao tử hoán vị
D) tần số của kiểu hình tương ứng với kiểu gen đồng hợp lặn
ĐÁP ÁN C
Câu 17 ở cà chua, gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: quả tròn, b: quả bầu dục. Giả sử 2 cặp gen này nằm trên một cặp NST. Khi tiến hành lai giữa hai cà chua thuần chủng thân thấp, quả bầu dục với cà chua thân cao, quả tròn thu được F1 sau đó cho F1 lai phân tích. Ở thể hai lai xuất hiện 4 loại kiểu hình: thân cao, quả tròn; thân cao, quả bầu dục; thân thấp quả tròn và thân thấp, quả bầu dục. Để tính tần số hoánvị gen dựa trên tần số của các loại kiêủ hình ở kết quả lai phân tích, cách nào dưới đây là đúng?
A) Tổng tần số cá thể có kiểu hình khác bố mẹ
B) tổng tần số có kiểu hình giống bố mẹ
C) tổng tần số có kiểu hình cây thân cao, quả tròn và thân cao, quả bầu dục
D) tổng tần số cá thể có kiểu hình thân cao, quả tròn và thân thấp, quả bầu dục
ĐÁP ÁN A
Câu 19 ở ruồi giấm A: quy định tính trạng thân xám, a: thân đen, B: cánh dài, b: cánh cụt. Các gen cùng trên một cặp NST tương đồng
Lai giữa 2 bố mẹ ruồi thuần chúng mình xám, cánh cụt và mình đen, cánh dài, với tần số hoán vị là 18%. Kết qủa ở F2 khi cho F1 tạo giao sẽ là:
A) 25% mình xám, cánh cụt: 50% mính xám, cánh dài: 25% mình đen, cánh dài
B) 70,5% mình xám, cánh dài: 4,5% mình xám, cánh cụt : 4,5% mình đen, cánh dài
C) 41% mình xám, cánh cụt: 41% mình đen, cánh dài: 9%mình xám, cánh dài: 95 mình đen, cánh cụt
D) 54,5%mình xám, cánh dài: 20,5% mình xám, cánh cụt: 20,5% mình đen cánh dài: 4,5% mình đen, cánh cụt
ĐÁP ÁN A
Câu 20 ở ruồi giấm A: quy định tính trạng thân xám, a: thân đen, B: cánh dài, b: cánh cụt. Các gen cùng trên một cặp NST tương đồng
Lai giữa 2 bố mẹ ruồi thuần chủng mình xám, cánh dài và mình đen cánh cụt, với tần số hoán vị là 18%. Kết quả ở F2 khi cho F1 tạp giao sẽ là:

A) 70,5% mình xám, cánh dài:4,5% mình xám, cánh cụt : 4,5% mình đen, cánh dài : 20,5% mình đen, cánh cụt
B) 25% mình xán, cánh cụt : 50% mình xám, cánh dài : 25% mình đen, cánh dài
C) 41% mình xám, cánh cụt : 41% mình đen, cánh dài : 9% mình xám, cánh dài : 9% mình đen, cánh cụt
D) 54,5% mình xám, cánh dài : 20,5% mình xám, cánh cụt : 20,5% mình đen cánh dài : 4,5% mình đen, cánh cụt
ĐÁP ÁN A
Câu 21 ở ruồi giấm A: quy định tính trạng thân xám, a: thân đen, B: cánh dài, b: cánh cụt. Các gen cùng trên một cặp NST tương đồng
Lai giữa hai bố mẹ ruồi thuần chủng mình xám, cánh cụt và mình đen, cánh dài, với tần soó hoán vị là 18%, sau đó cho ruồi dấm cái F1 dị hợp tử lai với ruồi có kiểu gen , ở F2 sẽ thu được kết quả phân tính
A) 41% mình xám, cánh cụt : 41% mình đen, cánh dài : 9% mình xám, cánh dài : 9% mình đen, cánh cụt
B) 1 mình xám, cánh cụt : 2 mình xám, cánh dài : 1 mình đen, cánh dài
C) 1 mình xám, cánh dài : 1 ruồi mình đen, cánh dài
D) 3 mình xám, cánh dài : 1 ruồi mình đen, cánh dài
ĐÁP ÁN D

No comments:

Post a Comment