Monday, October 10, 2011

SINH HỌC 10: cấu trúc đại thể của tế bào nhân chuẩn.


Câu 1 - Theo nghĩa rộng , thuật ngữ bào quan tế bào được dùng để chỉ một cáu trúc của tế bào:
             a. Có vai trò chuyên biệt trong sự sống của tế bào.
             b. Có màng bao bọc.
             c. Có một bao (hai màng ) bao bọc.
             d. Nằm bên  trong màng nguyên sinh chất.
Câu 2 - Câú trúc không phải là bào quan của tế bào:
             a. Ti thể                                                       b. Vách tế bào thực vật
             c. Ribôxôm                                                 
                  d.Không có ngăn hay cấutrúcnào không phải là bào quan
                  của tế bào.                           
Câu 3 - Những thành phần nào sau đây chỉ có ở tế bào thực vật mà
không có ở tế bào động vật:
                  1. Màng nguyên sinh                                                                                                           2. Màng xenlulôzơ
                  3. Diệp lục                                                     4. Không bào
                  Câu trả lời đúng là:
                  a. 1và 2                                                          b. 2 và 3
                  c. 3 và 4                                                         d. 1, 2 và 3
                  e. 1, 2 và 4
Câu 4 - Các ngăn chính của một tế bào động vật:
a.       Màng, tế bào chất, nhân
b.      Màng, dịch trong suốt,nhân
c.       Vách, màng, tế bào chất, nhân
d.      Vách, màng, dịch trong suốt,nhân
Câu 5 - Các  ngăn chính của một tế bào thưc vật                                              a. Màng, tế bào chất, nhân                                                                                   
                  b. Màng, dịch trong suốt,nhân                                                         c.Vách, màng, tế bào chất, nhân
                  d. Vách, màng, dịch trong suốt,nhân
Câu 6 -  Những dấu hiệu nào sau đây cho biết một tế bào nào đó là thuộc nhóm sinh vật nhân sơ  hay nhóm sinh vật nhân chuẩn?
a.       Có hay không có thành tế bào.
b.      Có hay không có được vách ngăn bởi màng bên trong tế bào.
c.       Có hay không có ribôxôm.
d.      Có hay không trao đổi chất tế bào.
e.        Có hay không chứa ADN

Câu 7 - Vai trò cơ bản nhất của tế bào chất là:
a.       Bảo vệ nhân
b.      Là nơi chứa đựng tất cả thông tin di truyền của tế bào
c.       Là nơi diễn ra mọi hoạt động sống của tế bào
d.      Là nơi thực hiện troa đổi chất trực tiếp của tế bào với môi trường.
Câu 8 -Trong tế bào sống có?
                     1.Ribôxôm                                                    5.Các ỉnton
                     2.Sự tổng hợp ATP                                      6.DNA pôlimeraza
                     3.Màng tế bào                                              7.Sự quang hợp
                     4.Màng nhân                                                 8.Ti thể
                     Những yếu tố nào có thể có trong cả tế bào của sinh vật chưa có nhân hoàn chỉnh (procaryotae) và sinh vật có                 nhân hoàn chỉnh( eucaryotae)?
                     a.1, 2, 3, 6, 7                                                b.1, 2,3, 5, 7, 8
                     c.1, 3, 4, 7                                                    d.1, 3, 5, 6
                                                                                 e.2, 3, 7, 8
Câu 9 - Trong tế bào bộ phận nào đóng vai trò quan trọng nhất?
                    a. Màng tế bào : giữ vai trò bảo vệ tế bào và chon lọc các             chất trong sự trao đổi chất với môi trường.
       b.Chất tế bào : nơi diễn ra mọi hoạt động của tế bào. 
          c. Nhân : trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế             bào.
       d. Lục lạp : nơi diễn ra quá trình tổng hợp các chất hữu        cơ.
          e. Ti thể : bào quan giữ vai trò hô hấp cung cấp năng        lượng cho các hoạt động sống của tế bào.
                       
Câu 10 - Tế bào đầu tiên của cơ thể chúng ta là:
                  a. Trứng thụ tinh                                      b.Hợp tử
                  c. Tế bào 2n.                                         d. Các câu trả lời trên đều                                     đúng
Câu 11 - Các bào quan ở tế bào lá cây đậu
a.       Ti thể, nhân và không bào to ở giữa
b.      Ti thể, nhân và mạng lưới nội chất
c.       Ti thể, nhân và thể Gôngi
d.      Ti thể, nhân và hệ thống vi sợi prôtêin
Câu 12 - Sinh vật đơn bào bao gồm:
      1. Động vật nguyên sinh.                          2. Tảo đơn bào.
                 3. Thể ăn khuẩn                                      4. Vi khuẩn
                5. Vi rút                                                   6. Vi khuẩn lam
                Câu trả lời đúng là:
                a. 1, 2, 3, 4.                                            b. 2, 3,5,6.
                c. 1,2,3, 6.                                              d. 1, 2, 4, 6.
                e. 2, 3, 4, 6.
Câu 13 - Các thành phần cơ bản của tế bào động vật gồm:
            a.Màng tế bào,tế bào chất cùng các bào quan và nhân
            b.Màng tế bào,tế bào chất  và NST
            c.Màng tế bào,tế bào chất cùng các bào quan
            d.Màng tế bào ,các bào quan và NST
                      e.Tế bào chất ,các bào quan và nhân
Câu 14 - Cấu trúc thể hiện sự khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật là:
            a.Ty thể,lạp thể,lưới nội chất
            b.Lạp thể, thể Gôngi, không bào
            c.Trung thể,lạp thể,màng cellullo,không bào
            d.Không bào,màng cellullo,trung thể ,ty thể
            e.Trung thể,lạp thể,màng cellullo.

ĐÁP ÁN

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0- 10
a
d
b
a
c
b
c
a
c
d
11- 20
a
d
a
e


No comments:

Post a Comment