Thursday, October 13, 2011

SINH HỌC 10: sự vận chuyển các chất qua màng của tế bào.


Câu 1 - Hiện tựợng các phân tử từ nơi có nồng độ cao di chuyển đền nơi có nồng độ thấp gọi là hiện tượng khuếch tán.
                      a. Đúng.                                                         b. Sai.                               
Câu 2 - Phân tử càng lớn thì tốc độ khuếch tán càng cao.
                      a. Đúng.                                                         b. Sai.                               

Câu 3 - Hiện tưọng bạch cầu "ăn" tế bào là hiện tượng thực bào.
                      a. Đúng.                                                         b. Sai.                               

Câu 4  - Dung dịch đẳng trương (so với tế bào) là dung dịch:
                      a. Có nồng độ các chất hoà tan bằng với nồng độ các chất           hoà tan trong tế bào.
                      b. Có nồng độ các chất hoà tan cao hơn nồng độ các chất            hoà .
                      tan trong tế bào.
                      c. Có nồng độ các chất hoà tan thấp hơn nồng độ các chất           hoà tan trong tế bào.
Câu 5 - Dung dịch ưu trương là dung dịch?
                      a.Có nồng độ các chất hoà tan cao
                      b.Có áp suất thẩm thấu cao
                      c.Có thế nước thấp
                      d.Tất cả các phát biểu trên đều đúng
Câu 6 -Tế bào để mất nước trong môi trường nào?
                      a.Nước tinh khiết                                           b.Ưu trương
                      c.Nhược trương                                             d.Đẳng trương
Câu 7 - Tế bào nào sẽ bị vỡ trong môi trường ưu trương?
                      a.Tế bào hồng cầu                                        
                      b.Tế bào động vật còn nhân
                      c.Tế bào thực vật
                      d.Không có tế bào nào bị vỡ
Câu 8 -Nước có thể qua màng tế bào hồng huyết cầu,nhưng sacaroz thi không.Sự thẩm thấu làm tế bào hồng huyết cầu nhăn nheo khi được ngâm trong môi trường nào?
                      a.Sacaroz ưu trương                                     
                      b.Sacaroz nhược trương
                      c.Nước tinh khiết                                          
                      d.Tế bào hồng cầu không nhăn nheo trong các môi           trường trên
Câu 9- Nước và urê có thể qua màng tế bào hồng huyết cầu .Sự thẩm thấu làm tế bào hồng huyết cầu nhăn nheo khi được ngâm trong môi trường nào?
                      a.Urê ưu trương
                      b.Urê nhược trương
                      c.Nước tinh khiết
                      d.Tế bào hồng cầu không nhăn nheo trong các môi           trường trên.
Câu 10 - Trong môi trường đẳng trương:
a.       Không có sự di chuyển của nước qua màng tế bào   
         b.Nước ra khỏi tế bào
         c.Nước vào tế bào
         d.Nước vào hay ra khỏi tế bào ở cùng tốc độ
Câu 11 - Trong môi trường ưu trương, tế bào sẽ :
         a.Thu nước
         b.Mất nước
         c.Không có sự trao đổi nước qua màng
         d.Nước vào hay ra khỏi tế bào ở cùng tốc độ
Câu 12 - Trong dung dịch đẳng trương ,tế bào thực vât:
         a.Mềm yếu                                                    b.Nhăn nheo
         c.Trương nước                                              d.Co nguyên sinh
Câu 13 - Trong dung dịch ưu trương ,tế bào thực vật                                        a.Nhăn nheo     b.Co nguyên sinh
         c.Mềm yếu                                                    d.Trương nước
Câu 14 - Trong dung dịch đẳng trương, hồng huyết cầu:
         a.Có hình thể bình thường                              b.Bị vỡ
         c.Nhăn nheo                                                  d.Trương nước
Câu 15 - Trong dung dịch ưu trương,hồng huyết cầu:
         a. Có hình thể bình thường                             b. Bị vỡ
         c.Nhăn nheo                                                  d.Trương nước
Câu 16 - Thẩm thấu là:
a.       Sự vận chuyển thụ động của nước qua màng tế bào.
b.      Sự vận chuyển  hoạt động của nước qua màng tế bào.
c.       Sự vận chuyển  hoạt động của ion qua màng tế bào.
d.      Sự vận chuyển  thụ động của ion qua màng tế bào.
Câu 17 - Màng nguyên sinh chất có thể thấm tự do:            
a.       Nước                                                      b. Khí ôxi
         c. Cácbon điôxít                                            d. Tất cả các phân tử nhiều
Câu 18 - Màng nguyên sinh chất có thể thấm tự do:            
         a. Nước                                                        b. Ion canxi
         b. Ion kali                                                      d. Ion clo  
Câu 19 - Nước được tế bào thực vật hấp thu theo cơ chế :
         a. Hoạt động                                                 b. Thụ động
         b. Hoạt động và thụ động                             
         d. Hoạt động hay thụ động tuỳ theo trạng thái sinh lý của tế bào.
Câu  20 - Nước qua các màng tế bào theo cơ chế :
         a.Thụ động                                                    b. Khuếch tán dễ
         c. Hoạt động                                                 c. Xuất bào và nhập bào
Câu 21 - Một ion :
a.       Có thể tự do qua màng tế bào.
b.      Không thể tự do qua màng như nước.
c.       Luôn luôn được vận chuyển theo cơ chế hoạt động.
d.      Luôn luôn được vận chuyển theo cơ chế thụ động.
Câu 22 - Các ion qua màng tế bào theo cơ chế (hoặc theo các cơ chế):
         a. Thụ động.                                                  b. Khuếch tándễ
         c. Khuếch tán dễ và hoạt động.                      c.  Xuất bào và nhập bào
Câu 23 - Bằng cách nào thể chuyển một ion qua màng?
         a. Thụ động                                                   b. Hoạt động
         c. Hoạt động và thụ động                               d. Thẩm thấu
Câu 24 - Trong sự khuếch tán , một chất di chuyển qua màng tế bào:
a.       Theo khuynh hướng nồng độ.
b.      Ngược với khuynh hướng nồng độ.
c.       Theo khuynh hướng nồng độ nhờ sự thuỷ phân ATP
d.      Ngược với khuynh hướng nồng độ nhờ sự thuỷ phân ATP
Câu 25 - Sự vận chuyển các đại phân tử qua màng được thực hiên nhờ:
                      a. Sự thẩm thấu.                                             b. Sự khuếch tán.
                      c. Sự vận chuyển hoạt động                           d. Hiện tượng xuất bào                               và nhập bào.
Câu 26 - Các bóng màng trong tế bào dung hợp với màng nguyên sinh chất  trong một quá trình gọi là:
                      a. Xuất bào                                                    b. Nhập bào
                      c. Vận chuyển hoạt động                                d. Sự vận chuyển thụ                                  động .
Câu 27 - Các bóng nhỏ chứa các phân tử lớn hay vi khuẩn ngoài tế bào dược chuyển vào trong tế bào , và sau đó phân tử lớn hay vi khuẩn sẽ đươc tiêu hoá bởi hiện tượng:
                      a.Ẩm bào                                                      b. Thực bào
                      c. Dung hợp                                                   d. Xuất bào
Câu 28 -        Các bóng nhỏ chứa các chất lỏng và các chất hoà tan  ngoài tế bào dược chuyển vào trong tế bào , và sau đó phân tử lớn hay vi khuẩn sẽ đươc tiêu hoá bởi hiện tượng:
                      a.Ẩm bào                                                      b. Thực bào
                      c. Dung hợp                                                   d. Xuất bào
Câu 29 -  Thực bào là hiện tượng:
a.       Chất rắn lọt vào trong màng và được đưa vào trong tế bào chất.
b.      Chất lỏng lọt vào trong màng và được đưa vào trong tế bào chất.
c.       Chuyển nước qua màng
d.      Chuyển một ion  qua màng                                                      
Câu30- Ẩm bào là hiện tượng: :                                                                                                a. Chất rắn lọt vào trong màng và được đưa vào trong tế             bào chất.                                                                                                                         .               b. Chất lỏng lọt vào trong màng và được đưa vào trong tế     bào chất.
           c. Chuyển nước qua màng
           d. Chuyển một ion qua màng
Câu 31 - Giữa các màng của ti thể Gôngi và màng nguyên sinh chất có thể xãy ra hiện tượng:
          a. Thực bào                                              b. Ẩm bào
          c. Nhập bào                                              d. Dung hợp
Câu 32- Điểm khác nhau giữa hai hiện tượng xuất bào và nhập bào là:
a.       Sự thành lập các bóng màng
b.      Sự dung hợp các màng
c.       Hướng vận chuyển của các bóng màng
d.      Sự vận chuyển của các bóng màng
Câu 33- Sự tiết nước mắt từ tế bào tuyến lệ được thực hiện bởi hiện tượng:
          a. Xuất bào                                               b. Nhập bào
          c. Thực bào                                               d. Ẩm bào
Câu 34 -Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào được thực hiện bằng hình thức :
                     a. Kuếch tán đi qua màng theo chiều từ nơi có nồng độ     ao đến nơi có nồng độ thấp.
                     b. Nhờ chất vận chuyển trung gian để đi qua màng từ nơi có nôngđộcao đến nơi có nồng độ thấp.
                     c.Đi từ nơi nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao nhờ các chất vận chuyển.
                     d. a và b đúng.
                     e. a, b và c đều đúng.
Câu 35  - Sự trao đổi khí qua màng tế bào diễn ra nhờ:
a.       Có sự chênh lệch về áp suất
b.      Có sự chênh lệch về  nồng độ
c.       Sự biến dạng của màng tế bào.
d.      Khả năng hoạt tải của màng tế bào               
e.       Hai trong số các câu trên.                                                                                         
Câu 36 - Màng tế bào có các đặc tính :
          a.Tính thấm có chọn lọc                             b. Khả năng hoạt tải
          c. Khả năng biến dạng .                             d. Chỉ có a và c .
          e. Cả a , b và c.
Câu 37 - Tính thấm có chọn lọc của màng có ý nghĩa:
          1 .Chỉ cho một số chất xác định từ ngoài vào tế bào.
          2.Cho tế bào trao đổi chất được với môi trường.
          3. Bảo vệ tế bào.
       4. Không cho những chất độc đi vào tế bào.                                               5.Cho một các chất  từ trong tế bào đi ra ngoài    
          Câu trả lời đúng là:
          a. 1 , 2 ,3 ,4.                                             b. 2 ,3 ,4, 5.
          c. 1 ,3 ,4, 5.                                              d. 1 ,2, 4, 5.
          e. 1 ,2, 3, 4, 5.  
Câu 38 - Khả năng hoạt tải là hiện tượng :
a.       Các chất đi vào tế bào thuận chiều chênh lệch nông độ.
b.      Các chất đi vào tế bào  tuân theo sự chênh lệch áp suất.
c.       Vận chuyển các chất vào tế bào ngược chiều nồng độ   
d.       Vận chuyển chủ động các chất vào tế bào      
 e.Cả c và d đều đúng
Câu 39 - Tế sống có thể lấy các chất từ môi trường ngoài nhờ:
                    a. Sự khuếch tán của các chất                    b.Sự thẩm thấu của các chất .
                    c. Khả năng hoạt tải của màng d.Khả năng biến dạng
                                                                                     của màng.
               e. Tất cả đều đúng.
Câu 40 -  Các chất có kích thước lớn đi vào tế bào nhờ:
a.       Chúng có khả năng khuếch tán
b.      Chúng có khả năng thẩm thấu.
c.        Khả năng hoạt tải của màng
d.      Khả năng biến dạng của màng.
e.Khả năng chọn lọc của màng.
Câu 41 - Sự biến dạng của màng tế bào (trừ tế bào thực vật) có ý nghĩa:
                    a . Thay đổi hình dạng của tế bào.
b.      Giúp tế bào lấy một số chất có kích thước lớn.
c.       Làm cho tế bào có kích thước lớn.
d.      Thay đổi thể tích của tế bào.
e.       Thay đổi áp suất nội bào lên màng.
Câu 42- Hiện tượng khuếch tán các chất từ ngoài môi trường vào tế bào diễn ra khi:                
        1. Nồng độ các chất bên ngoài tế bào cao hởn trong          màng tế bào
        2.Các chất được hoà tan trong dung môi.                                                    3.Có sự chênh lệch về áp suất ngoài và trong tế bào
           Câu trả lời đúng là:
           a. 1, 2.                                                     b. 2 ,3.
           c. 1 ,3.                                                     e. 1, 2,3.
           e. Tất cả đều sai.
Câu 43- Ôxi trao đổi qua màng tế bào được thực hiện theo :
           a. Sự vận chuyển qua màng.                     b. Cơ chế thẩm thấu.
           b.Cơ chế thẩm tách.                                 c. Cơ chế ẩm bào.
           e. Cơ chế thực bào.
Câu 44 - Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng vận chuyển chủ động.
           a. Ngâm rau sống với nuớc muối rau nhanh bị héo .
           b. Tại ống thận glucô trong ống nước tiểu được thu hồi    về máu.
           c. Khi xào rau mỡ sẽ di vào tế bào.
           d.Ngâm rau muống chẻvào nước ,sợi rau cong lên.
Câu 45- Sự tiết chất nhầy được mô tả ở nhận định nào sau dây?
           a. Sự  di chuyển các phân tử hướng đến vùng có nồng độ thấp.
           b. Sự khuếch tán của nước qua màng.
           c.Các chất được ấn sâu vào màng rồi được màng bao     quanh và tạo thành túi.
           d. Túi màng dung hợp với màng sinh chất tống các chất    chứa  ra ngoài.


ĐÁP ÁN

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 - 10
a
b
a
a
d
b
d
a
d
d
11- 20
b
a
b
d
d
d
d
a
b
a
21- 30
b
c
c
a
d
a
b
b
a
b
31- 40
d
c
a
e
b
e
a
e
e
d
41-50
b
a
b
b
d


2 comments:

 1. Công ty cổ phần Địa Ốc Kim Phát chuyên  dia oc kim phat chính hãng – giá rẻ hàng đầu Việt Nam
  --------------------------------
  Giá rẻ nhất – Cao cấp nhanh nhất – bền nhất – Liên hệ ngay:
  Web: dia oc kim phat
  ( Xem tai day): dia oc kim phat
  ( xem tai day ): dia oc kim phat

  ReplyDelete
 2. obviously like your website however you have to test the spelling on quite a few of your posts.

  Many of them are rife with spelling issues and I in finding
  it very bothersome to inform the truth then again I will
  surely come back again.

  ReplyDelete