Wednesday, November 9, 2011

LTĐH 2012: BÀI TẬP KHÓ SINH HỌC và HAY


Cau 1: Một quần thể bướm gồm 900 con, tần số alen quy định cấu tử chuyển động nhanh của một enzim là P= 0,7, tần số alen quy định cấu tử chuyển động chậm là q=0,3. Có 90 con bướm từ quần thể này nhập cư đến một quần thể  có q = 0,8. Tính tần số alen của quần thể mới?
Cau 2: Với n cặp tính trạng do n cặp gen chi phối tồn tại trên n cặp NST thì số kiểu gen đồng hợp trong loài là bao nhiêu?
Cau 3: Cho P: Aa x Aa  thu được  F1. tiếp tuc lấy F1 tự thụ . Tìm tỉ lệ KH trội? biết gen trội hoàn toàn.
Câu 4: Có một đột biến lặn trên NST thường làm cho mỏ dưới của gà dài hơn mỏ trên. Những con gà như vậy mổ được rất ít thức ăn nên rất yếu ớt.Những chủ chăn nuôi thường xuyên phải loại bỏ chúng ra khỏi đàn. Khi cho giao phối ngẫu nhiên 100 cặp gà bố mẹ có mỏ bình thường, một người chủ thu được1500 gà con, trong đó có 15 con gà biểu hiện đột biến trên. Giả xử ko co đột biến mới xảy ra, hãy cho biết có bao nhiêu gà bố mẹ là dị hợp tử về ĐB trên?                                                                                                                                                           
Câu 5:  Một gen sinh vật nhân thực qui định tổng hợp phân tử prôtêin có 100aa. Biết rằng trình tự mã hoá của gen này chỉ chiếm 1/5 số nu của gen. Tính số nu của gen đó? 

No comments:

Post a Comment