Tuesday, December 13, 2011

LTĐH 2012: Bài tập quy luật di truyền Menden


Bài 1: Ở cà chua gen A xác định tính trạng quả màu đỏ, gen a xác định qủa màu vàng.
            a/ Cho cà chua quả đỏ lai với cà chua quả vàng. Xác định kết quả lại ở F1?
            b/ Cho cà chua quả đỏ lai với cà chua quả đỏ. Tìm kiểu gen của P và F1?
Biết rằng có hiện tượng trội hoàn toàn.
Bài 2: Ở cà chua gen A xác định tính trạng quả màu đỏ, gen a xác định qủa màu vàng.
            a/ Đem lai 2 thứ cà chua thuần chủng quả vàng và quả đỏ, đời con có KH như thế nào?
            b/ Trong 1 thí nghiệm lai 2 thứ cà chua quả đỏ với nhau, thế hệ con lai xuất hiện một số cây cà chua quả vàng thì các cây quả đỏ đem lai như thế nào?
            c/ Cho thụ phấn ngẫu nhiên giữa các cây đều có quả đỏ thì có những trường hợp nào xảy ra? Xác định tỉ lệ KG và KH ở đời con?
Bài 3: Ở đậu, tính trạng hạt nâu (A) là trội hoàn toàn so với tính trạng hạt trắng (a).
            a/ Xác định KG của P và F1 trong các công thức lai sau đây:
                        - Đậu hạt nâu x đậu hạt trắng -> 74 hạt nâu.
                        - Đậu hạt nâu x đậu hạt nâu -> 92 hạt nâu.
            b/ Cho đậu hạt nâu lai với đậu hạt nâu, F1 thu được 276 hạt nâu, 91 hạt trắng. Xác định KG của P và F1.
            c/ Cho đậu hạt nâu lai với đậu hạt trắng thu được 255 hạt nâu, 253 hạt trắng. Viết sơ đồ lai từ P đến F1.
Bài 4: Ở bò, tính trạng không sừng là trội hoàn toàn so với tính trạng có sừng.
            a/ Đem lai bò ♀ không thuần thuần chủng với bò ♂ có sừng thì KG và KH ở F1 sẽ như thế nào?
            b/ Cho các cá thể F1 giao phối trở lại lần lượt với bò bố và bò mẹ thì KG và KH ở F2 sẽ như thế nào?
            c/ Cho bò ♀ không sừng lần lượt giao phối với 3 con bò ♂: A, B, C
                        - Bò ♂ A có sừng -> bê A có sừng.
                        - Bò ♂ B không sừng -> bê B có sừng.
                        - Bò ♂ C có sừng -> bê C không sừng.
Giải thích các kết quả thí nghiệm?
Bài 5: Ở đậu Hà lan, Gen A  quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh, B quy định hạt trơn, b quy định hạt nhăn. Hai cặp gen này nằm trên 2 cặp NST khác nhau.
            a/ Xác định kết quả lai F1 khi lai các cặp bố mẹ có KG: aaBb x aabb; aaBb x aaBb.
            b/ Cho 1 cây đậu hạt vàng, trơn giao phấn với 1 cây đậu hạt vàng, trơn đa thu được toàn những hạt vàng trơn. Có thể xác định KG của cây bố mẹ được không? Tại sao?
            c/ Cây mọc từ hạt vàng, nhăn được thụ phấn bằng phấn của cây mọc từ hạt xanh trơn đã cho một nửa là số hạt vàng, trơn; một nửa là xanh trơn. Hãy xác định KG của 2 cây bố mẹ?
Bài 6: Giả sử ở người, gen A quy định tóc xoăn, a quy đinh tóc thẳng; B quy định mắt đen, b quy định mắt nâu. Hai cặp gen này phân li độc lập.
            a/ Bố có tóc thẳng, mắt nâu thì mẹ phải có KG và KH như thế nào để sinh con có chắc chắn tóc xoăn, mắt đen?
            b/ Trong một gia đình, bố và mẹ đều tóc xoăn, mắt đen sinh con đầu lòng tóc thẳng, mắt nâu thì những người con kế tiếp có thể có KG và Kh như thế nào?
            c/ Bố và mẹ có KG: AaBb x AaBb thì ở đời con số cá thể mang 2 cặp gen đồng hợp là bao nhiêu?
Bài 7: Mỗi cặp trong 3 cặp gen Aa, Bb, Dd, quy định 1 tính trạng khác nhau và PLĐL. Không cần viết SĐL hãy xác định:
            a/ Tỉ lệ giao tử ABD từ cá thể AaBbDd.
            b/ Tỉ lệ giao tử ABD từ cá thể AABBDd.
            c/ Tỉ lệ loại hợp tử AaBBDD từ phép lai AaBbDd x AaBbDd.
            d/ Tỉ lệ KH có KG A-B-D-, từ phép lai AaBbDD x AaBbdd.
            e/ Tỉ lệ KH có KG A-B-D-, từ phép lai aabbdd x AABBdd.
            f/ Tỉ lệ KH có KG aaB-D-, từ phép lai AaBbDD x AaBbdd
Bài 8: Liên quan đến hệ thống nhóm máu A, B, O ở người có 4 KH: nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu AB, nhóm máu O. Biết rằng:
- Nhóm máu A do gen IA quy định.
- Nhóm máu B do gen IB quy định.
- Nhóm máu O do gen IOIO quy định.
- Nhóm máu AB do gen IAIB quy định.
Gen IA và IB trội hoàn toàn so với IO.
            a/ Trong một quần thể người có bao nhiêu kiểu gen quy định về nhóm máu?
            b/ Trong một gia đình, chồng nhóm máu AB, vợ nhóm máu O, con có nhóm máu như thế nào?
            c/ Trong một gia đình đông con, các con có đủ 4 KH nhóm máu: A, B, AB, O thì bố mẹ phải có KG và KH như thế nào?
Bài 9: Cho cà chua thân cao, quả vàng lai với cà chua thân thấp, quả đỏ, F1 được toàn cà chua thân cao, quả đỏ. Tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau, F2 thu được: 721 cây thân cao, quả đỏ; 239 cây thân cao, quả vàng; 241 cây thân thấp, quả đỏ; 80 cây thân thấp, quả vàng.
            a/ Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2?
            b/ Xác định KG và KH của bố mẹ để ngay F1 để có sự phân tính cả 2 tính trạng trên là 3:3:1:1 và 3:1.

No comments:

Post a Comment