Thursday, November 29, 2012

Đề Casio sinh học QG 2012BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CUỘC THI GIẢI TOÁN  TRÊN MÁY TÍNH
     ĐỀ CHÍNH THỨC                                     CASIO VÀ VINACAL
           Môn: SINH HỌC   -    LỚP  12   -   CẤP THPT
                                                    Thời gian:  120 phút (không kể thời gian giao đề)
Bài 1 ( 5 điểm)
a) Người ta nuôi cấy một chủng vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy nhân tạo. Khi bắt đầu nuôi cấy thấy nồng độ vi khuẩn là N0 =102 vi khuẩn / ml, pha cân bằng đạt được sau 7 giờ và vào lúc ấy môi trường chứa N =106 vi khuẩn / ml . Trong điều kiện nuôi cấy này độ dài thế hệ của chủng vi khuẩn là 30 phút. Hỏi thời gian pha lag kéo dài bao lâu?
b)Trong điều kiện nuôi ủ một chủng vi khuẩn khác ở 34 0C, thời điểm bắt đầu nuôi cấy là 8 giờ sáng thì đến 3 giờ 30 phút chiều đếm được 7,24 . 105 vi khuẩn trong 1 cm3 và đến 7 giờ 30 phút chiều đếm được 9,62 . 108 vi khuẩn trong 1 cm3.
Hãy tính tốc độ sinh trưởng v và thời gian thế hệ g của chủng vi khuẩn này.

Bài 2 ( 5 điểm)
Cho công thức cấu tạo của các axit sau:
- Axit panmitic: C 15H 31COOH
- Axit stearic : C 17H 35COOH
- Axit sucxinic: HOOC-CH 2 -CH 2 - COOH
- Axit malic: HOOC-CH 2 -CHOH - COOH
Xác định hệ số hô hấp của các nguyên liệu trên.
Bài 3 ( 5 điểm)
Một người cân nặng 61,25 kg uống 100 gam rượu thì hàm lượng rượu trong máu anh ta là 2,103%. Ngay sau khi uống rượu, người đó lái xe và gây ra tai nạn giao thông rồi bỏ chạy. Cảnh sát bắt được anh ta sau đó 1 giờ 45 phút. Mẫu thử của anh ta lúc đó có hàm lượng rượu là 0,88%. Hỏi lúc tài xế gây tai nạ thì hàm lượng rượu trong máu của anh ta là bao nhiêu? Biết có khoảng 1,51 gam rượu được bài tiết ra khỏi cơ thể trong 1 giờ cho mỗi 10 kg khối lượng cơ thể.
Bài 4 ( 5 điểm)
            Kết quả của sự nóng dần lên của trái đất là băng tan trên các dòng sông băng. Mười hai năm sau khi băng tan, những thực vật nhỏ, được gọi là Địa y bắt đầu phát triển trên đá. Mỗi nhóm Địa y phát triển trên một khoảng đất hình tròn. Mối quan hệ giũa đường kính d ( tính bằng mm) của hình tròn và tuổi T (tính theo năm) của Địa y có thể biểu diễn tương đối theo công thức :
               với t
a. Tính đường kính của một nhóm Địa y có 15 năm 6 tháng sau khi băng tan.
b. Đường kính của một nhóm Địa y là 49,0861 mm. Đối với kết quả trên thì băng đã tan cách đó bao nhiêu năm?
Bài 5 ( 5 điểm)
            Ở người , alen lặn t trên NST thường qui định khả năng tiết ra mùi thơm trên da. Người có alen trội T không có khả năng tiết ra chất này. Một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen T bằng 0,3875. Tính xác suất để một vặp vợ chồng bất kỳ  trong quần thể sinh ra một người con gái có khả năng tiết mùi thơm nói trên?
Bài 6 ( 5 điểm)
Một quần thể sóc gồm 180 cá thể  sống ở một vườn thực vật có tần số alen A là 0,9. Một quần thể sóc khác sống ở khu rừng bên cạnh có tần số alen này là 0,5. Do thời tiết mùa đông khắc nghiệt đột ngột 60 con sóc trưởng thành từ quần thể rừng di cư sang quần thể vườn thực vật để tìm thức ăn và hòa nhập vào quần thể sóc trong vườn thực vật.
            a) Tính tần số alen A và alen a của quần thể sóc sau sự di cư được mong đợi là bao nhiêu?
(Biết rằng gen này chỉ có 2 loại alen: A và a)?
            b) Ở quần thể sóc vườn thực vật sau sự di cư, giả sử tần số đột biến thuận (Aàa) gấp 5 lần tần số đột biến nghịch (aàA). Biết tần số đột biến nghịch là 10-5. Tính tần số của mỗi alen sau một thế hệ tiếp theo của quần thể sóc này.

Chán FACE


  • Thói quen dùng Face
  • Giao diện G+ bất tiện
  • Chưa biết về G+
  • Bạn bè dùng Face
More polls: Memira

SH 11 Truyền tin qua Xi náp

Saturday, November 17, 2012

Bệnh nghiện FACEBOOK

Mấy ngày không sài FACE nhìn người sáng sủa ra hẳn. Các nhà khoa học nói đúng ai mà cập nhật trạng thái FACE thường xuyên có nguy cơ bị trầm cảm cao. Những nhà sáng lập FACEBOOK hay các mạng xã hội nói chung đều có ý tốt họ muốn có một môi trường hoạt động nhóm, trao đổi tài liệu, chia sẽ, tạo cộng đồng xã hội ảo với ý tưởng góp xây! Bây giờ thì giới trẻ Việt có lẽ mãi mê như một căn bệnh khó có thuốc chữa. Thay vì chia sẽ, tâm sự ... bây giờ các bạn thường đã kích, hay chọc ngoáy, gây chú ý, nói xấu, xuyên tạc ... Nản quá! Có lẽ đến lúc cắt cái U này đi, cắt sớm sẽ tốt cho giới trẻ Việt! Tôi ủng hộ 200% xóa bỏ FACEBOOK ở Việt Nam!

Thursday, November 8, 2012

TOP 10 KHỐI B 2012

TOP 10 KHỐI B 2012
12353 Trần Đức Tài B 9.25 8.75 8.5 26.5 1 28 ĐH Y D TPHCM
1442 Ngô Thị Ngọc Liễu B 8.75 6.75 9.5 25 1 26.5 ĐH Y D TPHCM
885 Nguyễn Thị Yến B 9 7.75 7.25 24 1 25.5 Khoa Y ĐH QG TPHCM
851 Trịnh Thị Hằng B 8.5 7 6.75 22.5 1 24 Khoa Y ĐH QG TPHCM
12270 Nguyễn Quang Sơn B 8.25 7.75 6.5 22.5 1 24 ĐH Y D TPHCM
4249 Âu Thanh Thùy Dung B 6.5 9 7 22.5 1 24 ĐH Y D TPHCM
18366 Phạm Thị Phượng B 5.25 8.5 7.5 21.5 1 23 ĐH Y D TPHCM
1763 Nguyễn Văn Nam B 8.25 5.75 7 21 1 22.5 ĐH Y D TPHCM
18529 Phạm Thị Phương Thảo B 6.5 8 6.5 21 1 22.5 ĐH Y D TPHCM
35183 Trịnh Đình Thuyên B 5.75 7 7.5 20.5 1 22 ĐH NL

Sinh học 11 Ứng động

Sinh học 11 Quang hợp và năng suất cây trồng

Đề ôn tập thi HSG 2012 Môn sinh học


Đ 10
PHAÀN I : VI SINH VAÄT HOÏC (2ñieåm)
Caâu 1: (1ñieåm) Giaûi thích cô cheá cuûa quaù trình coá ñònh nitô ôû vi khuaån Rhizobium. Neâu caùc bieän phaùp taêng cöôøng hoaït ñoäng cuûa vi khuaån naøy trong ñaát?
Caâu 2: (1 ñieåm) Ñieåm khaùc nhau veà cô cheá xaâm nhaäp cuûa Phage vaø virus HIV. Vì sao beänh AIDS giai ñoaïn ñaàu khoù phaùt hieän?
PHAÀN II : TEÁ BAØO HOÏC. SINH HOÏC VI SINH (2ñieåm)
Caâu 1: (1ñieåm) Ñieåm khaùc nhau giöõa tröïc phaân cuûa vi khuaån vaø nguyeân phaân cuûa teá baøo nhaân chuaån?
Caâu 2: (1ñieåm) Haõy cho bieát caùc chaát sau ñaây: O2, CO2, H2O, CH4, K+, Ca2+, protein ñöôïc vaän chuyeån chuû yeáu qua maøng teá baøo baèng caùch naøo?
PHAÀN III : SINH LYÙ HOÏC THÖÏC VAÄT (3ñieåm)
Caâu 1: (1ñieåm) Taïi sao ñeå taêng cöôøng khaû naêng huùt nöôùc, khoaùng cuûa caây caàn phaûi taïi ñieàu kieän cho reã hoâ haáp toát?
Caâu 2: (1ñieåm) Theá naøo laø hoâ haáp saùng? Vì sao thöïc vaät C4 khoâng coù hoâ haáp saùng?
Caâu 3: (1ñieåm) Döïa vaøo ñaëc ñieåm cuûa phaûn öùng quang chu kì, ngöôøi ta chia thöïc vaät thaønh nhöõng nhoùm naøo? Caùc ñaïi dieän sau ñaây thuoäc nhoùm naøo: ñaäu töông, raâm buït, caø chua, mía, thuoác laù, döa chuoät, caø pheâ, thanh long.
PHAÀN IV : SINH LYÙ HOÏC ÑOÄNG VAÄT. (3ñieåm)
Caâu 1: (1ñieåm)
a) Haõy cho bieát toác ñoä daãn truyeàn xung thaàn kinh trong sôïi truïc phuï thuoäc vaøo nhöõng yeáu toá naøo?
b) Taïi sao xung thaàn kinh daãn truyeàn trong sôïi truïc coù bao myelin tieâu toán ít naêng löôïng hôn trong sôïi khoâng coù bao myelin?
Caâu 2 : (1ñieåm)Haõy giaûi thích caùc hieän töôïng sau:
a) Treû em ngaøy nay hay bò beùo phì.
b) Thieáu  iod, treû em chaäm lôùn hoaëc ngöøng lôùn, chòu laïnh keùm, trí tueä thaáp.
Caâu 3: (1ñieåm)
a) Sô ñoà ñöôùi ñaây trình baøy cô cheá ñieàu hoaø quaù trình taïo tröùng. Haõy cho bieát caùc soá 1, 2, 3, 4 laø nhöõng hormone naøo?
b) Giaûi thích taïi sao söï ñieàu hoøa quaù trình taïo tröùng ñöôïc thöïc hieän theo cô cheá ngöôïc?PHAÀN V : DI TRUYEÀN HOÏC (5ñieåm)
Caâu 1: (1ñieåm)Plasmit laø gì? Vì sao trong kyõ thuaät caáy gen laïi duøng Plasmit laøm theå truyeàn ?
Caâu 2: (1ñieåm)Caëp gen dò hôïp laø gì? Vai troø cuûa caëp cuûa caëp gen dò hôïp trong tieán hoaù vaø choïn gioáng?
Caâu 3: (1ñieåm)
Moät quaàn theå thöïc vaät coù thaønh phaàn kieåu gen nhö sau: 0,6AA:0,4Aa
a) Sau 3 theá heä töï thuï phaán thì thaønh phaàn kieåu gen cuûa quaàn theå seõ nhö theá naøo?
b) Nhaän xeùt veà ñaëc ñieåm thaønh phaàn kieåu gen cuûa quaàn theå sau 3 theá heä töï thuï phaán?
Caâu 4: (2ñieåm)Lai 2 noøi thuù loâng xaùm vaø loâng traéng ñöôïc F1 toaøn loâng traéng.
a) Cho caù theå ñöïc F1 lai vôùi caù theå caùi loâng xaùm ñöôïc F2 phaân ly kieåu hình: 1 caùi loâng traéng :1          ñöïc loâng traéng: 1 ñöïc loâng xaùm: 1 caùi loâng ñen.
b) Cho caù theå caùi F1 lai vôùi caù theå ñöïc loâng ñen ñöôïc F2 phaân ly kieåu hình: 4 loâng traéng: 3 loâng ñen: 1 loâng xaùm.
Giaûi thích keát quaû vaø vieát sô ñoà lai cho moãi tröôøng hôïp.

Tuesday, November 6, 2012

Sinh học 11 - bài 23 Hướng động

Ôn tập HKI sinh học 12 phần di truyền (P2)


1. Cho biết một gen quy định một  tính  trạng và gen  trội  là  trội hoàn  toàn. Theo lí thuyết, phép lai Bb x Bb cho ra đời con có 
A. 2 kiểu gen, 3 kiểu hình                                  B. 2 kiểu gen, 2 kiểu hình
C. 3 kiểu gen, 2 kiểu hình                                  D. 3 kiểu gen, 3 kiểu hình
2. Bản chất quy luật phân li của Menđen là
A. sự phân li kiểu hình ở F2 theo tỉ lệ 1 : 2 : 1.
B. sự phân li kiểu hình ở F2 theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.
C. sự phân li kiểu hình ở F2 theo tỉ lệ 3 : 1.
D. sự phân li đồng đều của các alen về các giao tử trong quá trình giảm phân.
3. Một cặp vợ chồng đều tóc quăn, sinh con gái đầu tóc thẳng. Khả năng để cặp vợ chồng trên sinh con thứ hai là con gái, tóc thẳng là bao nhiêu?
A. ½                        B. ¼                                        C. 1/8                                     D. ¾       
4. Cơ sở tế bào học của hiện tượng di truyền độc lập của các cặp tính trạng là:
A. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp nhiễm sắc thể mang gen kết hợp với sự trao đổi chéo của các nhiễm sắc thể trong giảm phân.
B. Sự trao đổi chéo nhiễm sắc thể trong giảm phân kết hợp với sự kết hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong thụ tinh.
C. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp nhiễm sắc thể mang gen trong giảm phân và sự kết hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong thụ tinh.
D. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp nhiễm sắc thể mang gen trong giảm phân kết hợp với tương tác gen không alen.
5. Cho cá thể dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn trong trường hợp các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ và trội – lặn hoàn toàn. Kết quả thu được gồm:
A. 7 kiểu gen, 4 kiểu hình.                                 B. 9 kiểu gen, 4 kiểu hình.
C. 9 kiểu gen, 3 kiểu hình.                                 D. 9 kiểu gen, 2 kiểu hình.
6. Lai hai cây cà tím có kiểu gen AaBB và Aabb với nhau. Biết rằng, cặp gen A,a nằm trên cặp nhiễm sắc thể số 2, cặp gen B,b nằm trên cặp nhiễm sắc thể số 6. Do xảy ra đột biến trong giảm phân nên đã tạo ra cây lai là thể ba ở cặp nhiễm sắc thể số 2. Các kiểu gen nào sau đây có thể là kiểu gen của thể ba được tạo ra từ phép lai trên?
A. AAaBb và AaaBb.                                         B. Aaabb và AaaBB. 
C. AaaBb và AAAbb.                                         D. AAaBb và AAAbb.
7. Cho cây hoa vàng thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng thuần chủng cùng loài được F1 toàn cây hoa vàng. Cho cây F1 giao phấn với cây hoa trắng P thu được thế hệ sau có tỉ lệ 3 cây hoa trắng: 1 cây hoa vàng. Kết quả phép lai bị chi phối bởi qui luật di truyền
A. tương tác gen.                                                  B. phân li độc lập.
C. phân li.                                                              D. trội không hoàn toàn.
8. Ở một giống lúa, chiều cao của cây do 3 cặp gen (A,a; B,b; D,d) cùng quy định, các gen phân li độc lập. Cứ mỗi gen trội có mặt trong kiểu gen làm cho cây thấp đi 5 cm. Cây cao nhất có chiều cao là 100 cm. Cây lai được tạo ra từ phép lai giữa cây thấp nhất với cây cao nhất có chiều cao là
A. 70 cm.                               B. 85 cm.                               C. 75 cm.                               D. 80 cm.
9. Lai hai thứ bí quả tròn thuần chủng, ở F1 thu được toàn quả dẹt, cho F1 giao phấn ở F2 xuất hiện ba loại kiểu hình theo tỉ lệ: 9 quả dẹt : 6 quả tròn : 1 quả dài. Kết quả này có thể giải thích là do:
A. tác động bổ trợ của hai gen alen. Sự có mặt của cả hai gen alen trong cùng kiểu gen sẽ làm xuất hiện kiểu hình quả dẹt.  
B. tác động át chế của 2 gen không alen. Gen trội này sẽ át chế gen trội không alen trong cùng kiểu gen làm xuất hiện kiểu hình quả dẹt, khi chỉ có một loại gen trội sẽ cho kiểu hình quả dài.  
C. tác động cộng gộp của hai gen không alen. Sự có mặt của số lượng gen trội không alen trong cùng kiểu gen sẽ làm xuất hiện kiểu hình biến đổi dần từ quả dài thành quả tròn và quả dẹt.  
D. tác động bổ trợ của hai gen không alen. Sự có mặt của cả hai gen trội không alen trong cùng kiểu gen sẽ làm xuất hiện kiểu hình quả dẹt. 
10. Lai ruồi giấm thân xám, cánh dài với ruồi thân đen, cánh cụt thu được F1 toàn ruồi thân xám cánh dài. Lai phân tích ruồi đực F1, kết quả lai thu được:
A. 50 % thân xám, cánh dài: 50 % thân đen, cánh cụt.
B. 41 % thân xám, cánh dài: 41 % thân đen, cánh cụt: 9 % thân xám, cánh cụt: 9 % thân đen, cánh dài.
C. 75 % thân xám, cánh dài: 25 % thân đen, cánh cụt.
D. 25 % thân xám, cánh dài: 75 % thân đen, cánh cụt.
11. Một gen cấu trúc dài 4080 ăngxtrông, có tỉ lệ A/G = 3/2, gen này bị đột biến thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X. Số lượng nuclêôtit từng loại của gen sau đột biến là:
A. A = T = 721 ; G = X = 479.                                            B. A = T = 419 ; G = X = 721.
C. A = T = 719 ; G = X = 481.                                            D. A = T = 720 ; G = X = 480.
12. Một nhiễm sắc thể có trình tự các gen là ABoCDEFG. Sau đột biến, trình tự các gen trên nhiễm sắc thể này là ABoCFEDG. Đây là dạng đột biến
A. đảo đoạn nhiễm sắc thể                                B. mất đoạn nhiễm sắc thể
C. lặp đoạn nhiễm sắc thể                                 D. chuyển đoạn nhiễm sắc thể
13. Sơ đồ biểu thị các mức xoắn khác nhau của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân chuẩn là:
A. Sợi nhiễm sắc → phân tử ADN → sợi cơ bản → nhiễm sắc thể.
B. Phân tử ADN → sợi cơ bản → sợi nhiễm sắc → crômatit → nhiễm sắc thể.
C. Phân tử ADN → sợi nhiễm sắc → sợi cơ bản → crômatit → nhiễm sắc thể.
D. Crômatit → phân tử ADN → sợi nhiễm sắc → sợi cơ bản → nhiễm sắc thể.
14. Trong các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, dạng làm cho số lượng vật chất di truyền không thay đổi là
A. lặp đoạn.                          B. đảo đoạn.         C. chuyển đoạn.                                  D. mất đoạn.
15. Cơ chế phát sinh đột biến số lượng nhiễm sắc thể là
A. sự phân ly không bình thường của nhiễm sắc thể ở kỳ sau của quá trình phân bào.
B. cấu trúc nhiễm sắc thể bị phá vỡ.
C. quá trình tự nhân đôi nhiễm sắc thể bị rối loạn.
D. quá trình tiếp hợp và trao đổi chéo của nhiễm sắc thể bị rối loạn.
16. Trường hợp nào sau đây có thể tạo ra hợp tử phát triển thành người mắc hội chứng Đao?
A. Giao tử chứa 2 nhiễm sắc thể số 21 kết hợp với giao tử bình thường.
B. Giao tử chứa nhiễm sắc thể số 22 bị mất đoạn kết hợp với giao tử bình thường.
C. Giao tử chứa 2 nhiễm sắc thể số 23 kết hợp với giao tử bình thường.
D. Giao tử không chứa nhiễm sắc thể số 21 kết hợp với giao tử bình thường.
17. Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14. Tế bào lá của loài thực vật này thuộc thể ba sẽ có số nhiễm sắc thể  là
A. 21.                                     B. 17.                                     C. 13.                                     D. 15
18. Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 12. Một hợp tử của loài này sau 3 lần nguyên phân liên tiếp tạo ra các tế bào con có tổng số nhiễm sắc thể đơn là 104. Hợp tử trên có thể phát triển thành
A. thể một.                            B. thể bốn.            C. thể ba.                               D. thể không.
19. Lai  dưa  hấu  tứ  bội  (4n)  với  dưa  hấu  lưỡng bội  (2n). Cho  biết  quá  trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường. Cây lai tạo ra từ phép lai trên được gọi là:
A. thể tam bội                      B. thể tứ bội          C. thể ba                                D. thể lục bội
20. Trong tế bào sinh dưỡng của người phụ nữ mắc hội chứng Tơcnơ có
A. hai nhiễm sắc thể giới tính X                        B. ba nhiễm sắc thể giới tính X
C. một nhiễm sắc thể giới tính X                      D. bốn nhiễm sắc thể giới tính X
21. Nguyên tắc bán bảo tồn trong cơ chế nhân đôi của ADN là
A. hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi, có một ADN giống với ADN mẹ còn ADN kia đã có cấu trúc thay đổi
B. hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi hoàn toàn giống nhau và giống với ADN mẹ ban đầu
C. sự nhân đôi xảy ra trên hai mạch của ADN theo hai chiều ngược nhau
D. trong hai ADN mới hình thành mỗi ADN gồm có một mạch cũ và một mạch mới tổng hợp
22. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về đặc điểm của mã di truyền?
A. Mã di truyền có tính thoái hoá.                   B. Mã di truyền là mã bộ ba.
C. Mã di truyền có tính phổ biến.    D. Mã di truyền đặc trưng cho từng loài sinh vật.
23. Tính thoái hóa của mã di truyền được hiểu là
A. một loại bộ ba có thể mã hóa cho nhiều loại axit amin.
B. nhiều loại bộ ba không tham gia mã hóa axit amin.
C. nhiều loại bộ ba cùng mã hóa cho một loại axit amin.
D. một loại bộ ba chỉ mã hoá cho một loại axit amin.
24. Một gen dài 5100Ao và có 3900 liên kết hiđrô nhân đôi 3 lần liên tiếp. Số nuclêôtit tự do mỗi loại cần môi trường nội bào cung cấp là:
A. A=T= 5600; G=X= 1600                               B. A=T= 4200; G=X= 6300
C. A=T= 2100; G=X= 600                                 D. A=T= 4200; G=X= 1200
25. Một  đoạn  gen  có  đoạn  mạch  bổ  sung  là  5’AGXTTAGXA 3’.  Trình  tự  các nuclêôtit được phiên mã từ đoạn gen trên là
A. 5’ AGXUUAGXA 3’                                       B. 5’ UXGAAUXGU 3’
C. 3’ TXGAATXGT 5’                                        D. 5’ AGXTTAGXA 3’
26. Một gen của sinh vật nhân sơ có guanin chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. mARN được tổng hợp từ  gen này có 150 ađênin và 120 uraxin. Số liên kết hiđrô của gen là:
A. 1120.                                 B. 1080.                                 C. 990.                   D. 1020.
27. Giả sử một gen của vi khuẩn có số nuclêôtit là 3000. Hỏi số axit amin trong phân tử prôtêin có cấu trúc bậc 1 được tổng hợp từ gen trên là bao nhiêu?
A. 500                    B. 499                                    C. 498                                    D. 750
28. Guanin dạng hiếm (G*) kết cặp với timin trong quá trình nhân đôi, tạo nên đột biến điểm dạng
A. thêm một cặp G – X                                      B. thay thế cặp A – T bằng cặp G – X 
C. mất một cặp A – T                                         D. thay thế cặp G – X bằng cặp A – T 
29. Một gen sau đột biến có chiều dài không đổi nhưng giảm một liên kết hiđrô. Gen này bị đột biến thuộc dạng
A. thay thế một cặp G - X bằng một cặp A - T.             B. mất một cặp nuclêôtit.
C. thêm một cặp nuclêôtit.                                D. thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X. 
30. Dạng đột biến gen có thể làm thay đổi ít nhất cấu trúc phân tử prôtêin do gen đó chỉ huy tổng hợp là
A. đảo vị trí 2 cặp nuclêôtit ở 2 bộ ba mã hoá cuối.
B. thay thế một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá cuối.
C. thêm một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ 10.
D. mất một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ 10.

Thursday, November 1, 2012

Chán blogspot quá

Blogspot quá nản, lúc vào được lúc lại không! Hôm nay đúng là ngày ko làm gì nên hồn hết! Nghỉ sớm đi cho rồi!