Thursday, September 2, 2010

TÓM TẮT LÍ THUYẾT SINH HỌC 12

Bài 1: Gen, mã DT, nhân đôi ADN
Bài 2: Phiên mã, dịch mã
Bài 3: Điều hòa hoạt động của gen
Bài 4: Đột biến gen
Bài 5: NST
Bài 6: Đột biến cấu trúc NST
Bài 7: Đột biến số lượng NST
Bài 11: Qui luật Menden: QL phân li
Bài 12: Qui luật Menden: QL phân li độc lập
Bài 13: Sự tác động của nhiều gen và gen đa hiệu
Bài 14: Qui luật Morgan: Di truyền liên kết
Bài 15: Qui luật Morgan: Di truyền liên kết với giới tính
Bài 16: Di truyền ngoài NST
Bài 17: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
Bài 20: Cấu trúc di truyền quần thể
Bài 21: Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên
Bài 22 và 23: CHọn giống vật nuôi và cây trồng
Bài 24: Tạo giống bằng công nghệ tế bào
Bài 25 và 26: Tạo giống bằng công nghệ gen
Bài 27: Phương pháp nghiên cứu di truyền người
Bài 28 và 29: Di truyền Y học
Bài 30: Bảo vệ vốn gen loài người

No comments:

Post a Comment