Thursday, September 1, 2011

Một số công thức phần sinh học phân tử

1. ADN:

Tổng số nucleotid: N = A+T+G+X => N= 2A+2G Khối lượng của gen: m= N. 300 đvC

Số chu kì xoắn: N/20 Chiều dài của gen: L = (Ao)

L = số chu kì xoắn x 34 (Ao) Số LK đường với axit (CHT)giữa các nucleotid của gen: HT=N–2

Số liên kết cộng hoá trị của gen: HTgen = 2N – 2 Số liên kết hidro: H = 2A+3G

Thành phần phần trăm: %A =

%A + %X + %T + %G = 100% Theo NTBS : %A + %G = 50%

* Ap dụng nguyên tắc bổ sung đối với từng mạch của ADN: %A1 là tỉ lệ phần trăm số nucleotid loại A ở mạch 1 so với tổng số nucleotid của mạch.

(%A1 + %A2 )/2 = %A

Mạch 1

Mạch 2

A1 = T2

T1 = A2

G1 = X2

X1 = G2

Ghi chú: N: tổng số nucleotid

L: chiều dài của gen

H: số liên kết hidro

HT: số liên kết cộng hóa trị

m: Khối lượng của gen

A1­: Số nucleotid loại A của mạch 1

No comments:

Post a Comment