Thursday, September 23, 2010

Bài tập sinh học tế bào luyện HSG

Bài 1. Theo dõi 3 nhóm tế bào sinh dục sơ khai đang nguyên phân, sau cùng một thời gian người ta nhận thấy: nhóm A gồm 1/4 số tế bào đã nguyên phân 3 lần; nhóm B gồm 1/3 số tế bào số tế bào đã nguyên phân 4 lần; nhóm C gồm các tế bào còn lại đã nguyên phân 5 lần; tất cả tạo thành 2480 tế bào con.
1.    Hãy xác định số tế bào đã tham gia nguyên phân?
2.    Nhuộm màu các tế bào con của nhóm A đang ở lần nguyên phân thứ 3 đếm được 1920 nhiễm sắc thể đơn đang di chuyển về các cực tế bào. Xác định bộ nhiễm sắc thể 2n của loài?
3.    Giả sử đây là 1 loài động vật đơn tính, các cặp nhiễm sắc thể đều có nguồn gốc và cấu trúc khác nhau. Hãy kí hiệu bộ nhiễm sắc thể của 1 tế bào lưỡng bội này. Khi các tế bào nói trên chuyển sang giảm phân thì sẽ tạo nên số loại giao tử bình thường của loài là bao nhiêu? Xác định tỉ lệ và thành phần nhiễm sắc thể của mỗi loại giao tử.
4.    Số laọi giao tử không mang nhiễm sắc thể nào của ông nội là bao nhiêu? Khả năng xuất hiện 1 hợp tử mang 1 nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ ông nội và 2 nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ bà ngoại là bao nhiêu?

No comments:

Post a Comment